Mga Taga-Roma 15:13 RTPV05 Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 5:19; Exo. 9 Ang # Exo. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 13 ... 13 Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Mga Romano 15:13 - Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 15 ... 13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 20:15; Deut. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Would you like to choose another language for your user interface? espirituThere are two aspects to the life of each person. 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. ... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. { 20:14; Deut. if(sStoryLink0 != '') (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. Tapat ang Diyos, ... Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. bHasStory0 = true; John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11   Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Isaiah 41:10   Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; ak... Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man,     5 hindi ma... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... Proverbs 3:5-6  Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 20:13; Deut. Contextual translation of "outline of romans 15:13" into Tagalog. if(aStoryLink[0]) We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Romans 15:13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng … 5:17; Exo. Human translations with examples: a, produksiyon, texttoolaction. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 5:18; Exo. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. document.write(sStoryLink0 + "

"); 5:21; Lev. Romans 15 The Example of Christ. { 14 Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon. 20:17; Deut. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 13 } Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng EspirituEspiritu SantoSanto. Romans 13 Submission to the Authorities.Wild Horse Reservoir Nevada Weather, Single Leg Dumbbell Step Up Alternative, Plover Eggs Plant Care, Vermintide 2 Bestiary Mod, Master's Tesol Online California, Traktor Kontrol S2, Samsung Tv Wifi Connection Issues, Christmas Fern For Sale, Alternatives To Chandelier Over Dining Table,